Government of Nepal

Ministry of Land management, Co-Operatives and Poverty Alleviation

Department of Co-Operatives

Co-operative Training and Research Center

Updated site : ctrc.gov.np

HIGHLIGHTS : सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना बोलपत्र सूचना सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना

सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण

1 Proactive disclosure २०७५/०१/०१ देखि २०७५/०३ मसान्तसम्मको
2 Proactive disclosure २०७४।१०।१ देखि २०७४।१२। मसान्तसम्मको
3 Proactive disclosure २०७४।०७।०१ देखि २०७४।०९। मसान्तसम्मको
4 Proactive disclosure : २०७४।०४।०१ देखि २०७४।०६। मसान्तसम्मको
5 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७४ बैशाख देखि असार सम्म
6 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७३ माघ देखि चैत्र सम्म
7 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७३ कार्तिक देखि पौष सम्म
8 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७३ श्रावण देखि आश्विन सम्म