Government of Nepal

Ministry of Land management, Co-Operatives and Poverty Alleviation

Department of Co-operative

Co-operative Training and Research Center

New Baneshwor,Kathmandu

HIGHLIGHTS : सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना बोलपत्र सूचना सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना

खाजा तथा खानाकाे सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

Published By: cctc


/uploads/files/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.docx