Government of Nepal

Ministry of Land management, Co-Operatives and Poverty Alleviation

Department of Co-Operatives

Co-operative Training and Research Center

Updated site : ctrc.gov.np

HIGHLIGHTS : सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना बोलपत्र सूचना सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना

Staff Information

क्र.सं.

पद

कर्मचारीको नाम थर

1

प्राचार्य

श्री भरत प्रसाद अचार्य

2

सहकारी प्रशिक्षक

श्री शान्ति महत

3

सहकारी प्रशिक्षक

श्री वासुदेव भट्टराई

4

सहकारी प्रशिक्षक

श्री खेमराज आचार्य

5

सहकारी प्रशिक्षक

श्री हुमलाल अधिकारी

6

सहकारी प्रशिक्षक

श्री गौतम पंज्ञानी

 7

लेखा अधिकृत

 श्री पोम नारायण ज्ञावली

8

कृषि प्रशिक्षक

श्री इन्द्र शर्मा ढुंगाना

9

ना.सु.

श्री भोलानाथ पोखरेल

10

ना.सु.

श्री तेजेन्द्र अधिकारी

11

टा.ना.सु.

श्री बालगोपाल बैद्य

12

खरिदार

श्री तारा पौडेल

13

ह.स.चा. पाँचौ तह

श्री माधव अधिकारी

14

कार्यालय सहयोगी

श्री बिनोद डंगोल

15

कार्यालय सहयोगी

श्रीमती बैनीचा पोडे